Google-Beoordeling
5.0
Gebaseerd op 9 recensies
js_loader
Google-Beoordeling
5.0
Gebaseerd op 9 recensies
js_loader

ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. Bleijenberg Kitwerken: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: Bleijenberg Kitwerken gevestigd aan de Sweelincklaan 28 te Hazerswoude Rijndijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 28081560;

 1. klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Bleijenberg Kitwerken werkzaamheden verricht, dan wel met wie Bleijenberg Kitwerken een overeenkomst aangaat;
  c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Bleijenberg Kitwerken en de klant.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Bleijenberg Kitwerken en de klant waarop Bleijenberg Kitwerken deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Bleijenberg Kitwerken, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Bleijenberg Kitwerken en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders is aangegeven.
3.2 De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Bleijenberg Kitwerken opgegeven maten, eisen, specificaties en andere gegevens waarop Bleijenberg Kitwerken haar aanbieding baseert.

3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Bleijenberg Kitwerken gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Bleijenberg Kitwerken daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Bleijenberg Kitwerken niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

3.7 Kennelijke fouten of vergissingen in offertes, aanbiedingen, folders, publicaties, afbeeldingen en tekeningen binden Bleijenberg Kitwerken niet.

 

Artikel 4 Wijziging van de overeenkomst
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
4.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Bleijenberg Kitwerken zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
4.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Bleijenberg Kitwerken de klant hierover van tevoren inlichten.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Elk intellectueel eigendomsrecht waar het door Bleijenberg Kitwerken aan de klant verstrekte gegevens betreft, verblijft bij Bleijenberg Kitwerken. Het is aan de klant niet toegestaan om dergelijke gegevens te verveelvoudigen, openbaar te maken, ofwel te kopiëren.

5.2 Al datgene dat in het kader van een offerte en/of een opdracht door Bleijenberg Kitwerken wordt verstrekt blijft haar onvervreemdbaar eigendom, en dient op een eerste verzoek van Bleijenberg Kitwerken onverwijld door de klant te worden geretourneerd.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst
6.1 Bleijenberg Kitwerken zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
6.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bleijenberg Kitwerken het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 7 Verplichtingen van de klant

7.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Bleijenberg Kitwerken aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Bleijenberg Kitwerken worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Bleijenberg Kitwerken zijn verstrekt, heeft Bleijenberg Kitwerken het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.

7.2 De klant dient er tijdig voor zorg te dragen, dat wil zeggen voordat er door Bleijenberg Kitwerken begonnen dient te worden met de uitvoering van de te verrichten werkzaamheden, dat:

 1. de locatie waar Bleijenberg Kitwerken werkzaamheden zal moeten uitvoeren, geheel ontruimd en schoongemaakt is;
 2. de temperatuur en de vochtigheid van de locatie waar Bleijenberg Kitwerken de werkzaamheden zal moeten uitvoeren zodanig is dat van de producten die Bleijenberg Kitwerken aanwendt bij het uitvoeren van de overeenkomst naar behoren gebruik kan worden gemaakt;
 3. de naden, kieren of voegen die bewerkt dienen te worden voldoende schoon en droog zijn.

7.3 De klant dient Bleijenberg Kitwerken op de vooraf bekendgemaakte werktijden toegang te geven tot de plaats(en) waarin of waarop de werkzaamheden dienen te worden verricht.

7.4 De klant dient ervoor te zorgen, dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot het werk van Bleijenberg Kitwerken of door hem ingeschakelde derde(n) behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht, dat de uitvoering van het door Bleijenberg Kitwerken uit te voeren werk daardoor geen vertraging ondervindt.

7.5 Voor zover de klant in het kader van de uitvoering van de overeenkomst zich verbonden heeft tot de levering van bepaalde materialen en/of het verrichten van bepaalde werkzaamheden, is de klant verantwoordelijk voor het tijdig leveren en/of uitvoeren. Indien dit niet tijdig geschiedt, is de klant hiervoor aansprakelijk.

7.6 Voor zover de klant verantwoordelijk is voor vertragingen bij het begin en tijdens het uitvoeren van de door Bleijenberg Kitwerken in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden, is de klant jegens Bleijenberg Kitwerken aansprakelijk voor de door haar geleden en te lijden schade.

7.7 De klant vrijwaart Bleijenberg Kitwerken voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.

Artikel 8 Materialen

8.1 Bleijenberg Kitwerken zal bij het uitvoeren van de opdracht waar het de daarbij door haar te leveren en te verwerken materialen aangaat, gebruik maken van materialen in de normaal gangbare handelskwaliteit.

8.2 Een geringe afwijking in een eigenschap van een materiaal, welke dan ook, zal door de klant geen reden zijn om het gebruik daarvan af te wijzen. Bij een beoordeling of het in een voorkomend geval al dan niet om een geringe afwijking gaat, zal er worden uitgegaan van een gemiddelde van het desbetreffende materiaal.

Artikel 9 Garantie

9.1 Indien op het uitgevoerde werk garantie wordt gegeven, dan wordt dit schriftelijk met de klant overeengekomen.

9.2 De klant kan geen beroep doen op de garantie en Bleijenberg Kitwerken is niet aansprakelijk voor schade aan het uitgevoerde werk door:

 1. normale slijtage;
 2. onoordeelkundig gebruik;
 3. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
 4. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden;
 5. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen;
 6. schade veroorzaakt door derden;
 7. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;
 8. constructies die niet schoon en droog zijn, die niet voldoende diep en breed zijn of waarvan de voegflanken gebreken vertonen en Bleijenberg Kitwerken deze omstandigheid heeft gemeld aan de klant en waarna de klant Bleijenberg Kitwerken toch heeft opgedragen de werkzaamheden uit te voeren;
 9. het feit dat de klant wenst dat Bleijenberg Kitwerken haar werkzaamheden uitvoert onder specifieke omgevingsomstandigheden (zoals bijvoorbeeld bepaalde temperatuur, luchtvochtigheid, mechanische belasting, druk of straling) en de leverancier van de kit die Bleijenberg Kitwerken gebruikt geen garantie geeft indien de kit onder de door de klant gewenste specifieke omgevingsomstandigheden wordt gebruikt;
 10. het feit dat de dilatatievoegen smaller zijn dan 8 mm of breder zijn dan 30 mm.

9.3 Op de schimmelwerendheid van de kitnaden en op het kitten rondom doucheputjes en douchedrains wordt geen garantie gegeven.

Artikel 10 Annuleringen

In het geval dat de klant een aan Bleijenberg Kitwerken gegeven opdracht annuleert, zal de klant alle reeds door Bleijenberg Kitwerken in het kader van de opdracht gemaakte kosten hebben te vergoeden.

Artikel 11 Leveringstermijnen

11.1 De door Bleijenberg Kitwerken opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen.

11.2 In het geval dat een door Bleijenberg Kitwerken met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven ten gevolge van een gebeurtenis, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijke gebeurtenis werd overschreden.

Artikel 12 Prijswijzigingen

Indien er een prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is de klant die een particulier is gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij:

– Bleijenberg Kitwerken alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren; of

– de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Bleijenberg Kitwerken rustende verplichting ingevolge de wet.

Artikel 13 Facturatie en betaling

13.1 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum.

13.2 Bij overschrijding van de betalingstermijn van 30 dagen, is de klant, na door Bleijenberg Kitwerken ten minste eenmaal te zijn aangemaand om binnen een redelijke termijn te betalen, van rechtswege in verzuim. In dat geval is de klant, vanaf de datum waarop de verschuldigde som opeisbaar is geworden tot aan het tijdstip van betaling de wettelijke rente verschuldigd. Daarnaast komen alle kosten van invordering, nadat de klant in verzuim is, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, voor rekening van de klant, voor zover de wet dat toelaat.

13.3 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Bleijenberg Kitwerken op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 14 Aansprakelijkheid en verjaring

14.1 Bleijenberg Kitwerken kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van:

 1. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals o.a. omschreven in artikel 15 van deze algemene voorwaarden;
 2. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

14.2 Bleijenberg Kitwerken is nimmer aansprakelijk voor schade aan en/of verlies of vernietiging van goederen van de klant, veroorzaakt door verborgen omstandigheden en/of goederen achtergelaten door de klant voor de aanvang van de door Bleijenberg Kitwerken te verrichten werkzaamheden.

14.3 Bleijenberg Kitwerken is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Bleijenberg Kitwerken is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

14.4 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in de door Bleijenberg Kitwerken aangebrachte materialen, sluit Bleijenberg Kitwerken iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg)schade.

14.5 Bleijenberg Kitwerken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid indien tegen het advies van Bleijenberg Kitwerken in, de klant eist dat er toch bepaalde werkzaamheden doorgang moeten vinden.

14.6 Bleijenberg Kitwerken is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade (zoals schade ten gevolge van lekkage, geluidshinder of schade ten gevolge van onvoldoende of verminderde lucht of winddichtheid), gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.7 Indien Bleijenberg Kitwerken aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Bleijenberg Kitwerken beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar van Bleijenberg Kitwerken gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Bleijenberg Kitwerken beperkt tot het factuurbedrag, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

14.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Bleijenberg Kitwerken of haar ondergeschikten.

14.9 Alle aanspraken jegens Bleijenberg Kitwerken die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan schriftelijk bij Bleijenberg Kitwerken zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 15 Overmacht

15.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van Bleijenberg Kitwerken liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: onwerkbaar weer als gevolg van welke weersomstandigheden dan ook; belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van materialen, verlies of beschadigingen van goederen bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van goederen aan Bleijenberg Kitwerken door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van Bleijenberg Kitwerken of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van Bleijenberg Kitwerken of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

15.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal Bleijenberg Kitwerken niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel Bleijenberg Kitwerken als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

15.3 Voor zover Bleijenberg Kitwerken ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Bleijenberg Kitwerken gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.

Artikel 16 Ontbinding

16.1 Bleijenberg Kitwerken is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

16.2 Voorts is Bleijenberg Kitwerken bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

16.3 Bleijenberg Kitwerken is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst Bleijenberg Kitwerken omstandigheden ter kennis is gekomen die goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

16.4 Bleijenberg Kitwerken is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant surseance van betaling verzoekt of deze aan de klant wordt verleend, ingeval de klant failliet wordt verklaard of een verzoek daartoe wordt ingediend, ingeval de klant niet in staat is aan zijn schulden te voldoen, overgaat tot beëindiging of liquidatie van zijn bedrijf, onder curatele wordt gesteld, of ingeval een bewindvoerder of curator wordt benoemd.

Artikel 17 Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

Artikel 18 Slotbepalingen

18.1 Van toepassing is steeds de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst, tenzij de klant na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

18.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
18.3 Op elke overeenkomst tussen Bleijenberg Kitwerken en de klant is Nederlands recht van toepassing.

18.4 Alle geschillen ter zake van overeenkomsten tussen de klant en Bleijenberg Kitwerken worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Bleijenberg Kitwerken gevestigd is. Indien Bleijenberg Kitwerken een beroep doet op dit artikel, dan heeft de klant die een particulier is de mogelijkheid om binnen 1 maand voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.